kREGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KreaTech

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.  Organizator ? Firma organizująca zajęcia :

Organizatorem jest firma KreaTech Dagna Grzesik z siedzibą w Centrum Kretywnej Technologii w Krakowie, 31-864 Kraków, przy Al. Jana Pawła II 31/U6 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej o nr. REGON: 122840636 NIP: 6782955784.

1.2.  Zgłaszający ? rodzice, opiekunowie prawni uczestnika, którzy wysłali Zgłoszenie lub inne osoby i/lub podmioty prawne uprawnione przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika do wysłania Zgłoszenia.

1.3.  Usługa ? Robotyka WeDo, Robotyka Mindstorms, Kreatywna Sobota, Elektronika, Druk 3D, Warsztaty technologiczne, Interaktywne pokazy z robotyki i grafiki w ośrodkach edukacyjnych, Zajęcia semestralne w ośrodkach edukacyjnych, Ferie / Wakacje z robotami i grafiką, Imprezy okolicznościowe (eventy, urodziny), Warsztaty rodzinne i inne zajęcia, których oferta i dokładny opis znajduje się na stronie internetowej www.kreatech.pl

1.4.  Usługobiorca ? Zgłaszający, który zawarł umowę o prowadzenie usługi edukacyjnej z Organizatorem.

1.5.  Uczestnik ? wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem.

1.6.  Umowa ? umowa o prowadzenie usługi edukacyjnej zawarta z Organizatorem.

1.7.  Zgłoszenie ? formularz zapisów dostępny na stronie www.kreatech.pl

1.8.  Voucher – Karta podarunkowa obejmująca darmowy udział w zajęciach.

 1. Przed wysłaniem zgłoszenia udziału w kursach  organizowanych przez firmę KreaTech, Zgłaszający winien zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM UCZESTNICTWA i programami wybranych kursów, które są dostępne na stronie internetowej www.kreatech.pl.
 2. Wysłanie zgłoszenia  jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w Umowie.

II REZERWACJA KURSU

 1. Zgłaszający dokonuje wyboru kursu w formularzu zapisów oraz wypełnia dane.
 2. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane prawidłowo.
 3. Zgłaszający oświadcza, że podane dane podczas rejestracji są prawidłowe i prawdziwe.
 4. Wysłanie zgłoszenia potwierdza rezerwację wybranego kursu.
 5. Wysłanie Zgłoszenia traktowanie jest jako oświadczenie woli Zgłaszającego, aby zgłoszony Uczestnik uczestniczył w kursach KreaTech.

III ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez:
 2. a)  podpisanie Umowy przez Zgłaszającego oraz osobę przyjmującą zgłoszenie, reprezentującą Organizatora
 3. b)  wniesienie opłaty rezerwacyjnej (zaliczki lub pierwszej raty) przez Zgłaszającego w wysokości określonej w umowie.
 4. W zgłoszeniu winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, informacje o wymaganiach specjalnych (stan zdrowia dziecka, itp.) związanych z pobytem Uczestnika na zajęciach.
 5. Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto dane i uzgodnienia.
 6. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją Umowy Zgłaszający ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

IV WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z chwilą podpisania Umowy Zgłaszający jest zobowiązany wpłacić zaliczkę lub pierwszą ratę w wysokości określonej w Umowie gotówką, przelewem na konto Organizatora lub poprzez aplikację app.activenow.
 2. Pozostała cześć należności za usługę winna być uiszczona przez Zgłaszającego zgodnie z harmonogramem spłaty określonym w Umowie.
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 4. Po podpisaniu umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
 5. Płatność może być zrealizowana poprzez wykorzystanie vouchera z zastrzeżeniem, że dany uczestnik może wykorzystać tę formę płatności tylko raz w ciągu semestru.

V REALIZACJA UMOWY

 1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie dostępnym na stronie internetowej i Umowie.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie, programie i Umowie.
 3. W razie nieskorzystania przez Uczestnika lub Usługobiorcę z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Usługobiorcy, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, może jednak zaproponować zamienną Usługę równorzędną w terminie opłaconych Usług nie później niż do 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności, z zastrzeżeniem punktu 4. W przypadku niewykorzystania zamiennej usługi równorzędnej w uzgodnionym z usługobiorcą terminie Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy ani zaproponowania kolejnego terminu zamiennej Usługi równorzędnej.
 4. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 3 jest powiadomienie Organizatora o nieobecności najpóźniej 8 godzin do terminu Usługi. Zgłoszenie może zostać dokonane wyłącznie poprzez aplikację app.activenow.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i kursu (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania zajęć i kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń. Ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
 6. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania kursu nie później niż na dzień przed terminem jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
 7. W przypadku określonym w pkt. 6 Organizator, zwraca Usługobiorcy uiszczone przez niego pieniądze tytułem opłaty za odwołany kurs.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.
 2. Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Usługobiorca zachowuje prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty tylko wówczas gdy odstąpi od umowy nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu
 4. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy później, niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty.
 5. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy w dniu rozpoczęcia kursu lub w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty i jest zobowiązany uiścić na rzecz Organizatora opłatę miesięcznego uczestnictwa w kursie, tj. drugą ratę.
 6.  Zaliczka za urodziny oraz wakacje nie jest zwracana za wyjątkiem przypadku określonego w cz. V pkt. 5 i 6. Jednakże za zgodą organizatora istnieje możliwość zamiany wpłaconej zaliczki na voucher uprawniający do wzięcia udziału w zajęciach.

VII WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy usługobiorca zwolniony jest z zapłaty rat, których termin płatności przypada po okresie rozwiązania umowy.

VIII UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Zgłaszający określają wszystkie osoby upoważnione (w tym rodziców i opiekunów prawnych) do odbioru Uczestników z zajęć.
 3. Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć.
 5. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
 6. W powyższym wypadku, Organizator zwraca nadpłaconą kwotę za pozostałą część kursu.

IX REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie zajęć Usługobiorca lub Uczestnik stwierdzą nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.
 2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć.
 3. Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

X WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
 3. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 1. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
 1. naruszających dobre imię osób trzecich;
 2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
 3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
 4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
 5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 

 

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgłaszający/Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbędnych do realizacji umowy oraz do wysyłania newslettera z informacjami o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Kreatech Dagna Grzesik zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego ?RODO? oraz na otrzymywanie od Kreatech Dagna Grzesik z siedzibą w Al. Jana Pawła II 31/u6 31-864 Kraków, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XII INFORMACJE DODATKOWE

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KreaTech

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.  Organizator ? Firma organizująca zajęcia :

Organizatorem jest firma KreaTech Dagna Grzesik z siedzibą w Centrum Kretywnej Technologii w Krakowie, 31-864 Kraków, przy Al. Jana Pawła II 31/U6 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej o nr. REGON: 122840636 NIP: 6782955784.

1.2.  Zgłaszający ? rodzice, opiekunowie prawni uczestnika, którzy wysłali Zgłoszenie lub inne osoby i/lub podmioty prawne uprawnione przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika do wysłania Zgłoszenia.

1.3.  Usługa ? Robotyka WeDo, Robotyka Mindstorms, Kreatywna Sobota, Elektronika, Druk 3D, Warsztaty technologiczne, Interaktywne pokazy z robotyki i grafiki w ośrodkach edukacyjnych, Zajęcia semestralne w ośrodkach edukacyjnych, Ferie / Wakacje z robotami i grafiką, Imprezy okolicznościowe (eventy, urodziny), Warsztaty rodzinne i inne zajęcia, których oferta i dokładny opis znajduje się na stronie internetowej www.kreatech.pl

1.4.  Usługobiorca ? Zgłaszający, który zawarł umowę o prowadzenie usługi edukacyjnej z Organizatorem.

1.5.  Uczestnik ? wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem.

1.6.  Umowa ? umowa o prowadzenie usługi edukacyjnej zawarta z Organizatorem.

1.7.  Zgłoszenie ? formularz zapisów dostępny na stronie www.kreatech.pl

1.8.  Voucher – Karta podarunkowa obejmująca darmowy udział w zajęciach.

 1. Przed wysłaniem zgłoszenia udziału w kursach  organizowanych przez firmę KreaTech, Zgłaszający winien zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM UCZESTNICTWA i programami wybranych kursów, które są dostępne na stronie internetowej www.kreatech.pl.
 2. Wysłanie zgłoszenia  jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w Umowie.

II REZERWACJA KURSU

 1. Zgłaszający dokonuje wyboru kursu w formularzu zapisów oraz wypełnia dane.
 2. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane prawidłowo.
 3. Zgłaszający oświadcza, że podane dane podczas rejestracji są prawidłowe i prawdziwe.
 4. Wysłanie zgłoszenia potwierdza rezerwację wybranego kursu.
 5. Wysłanie Zgłoszenia traktowanie jest jako oświadczenie woli Zgłaszającego, aby zgłoszony Uczestnik uczestniczył w kursach KreaTech.

III ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez:
 2. a)  podpisanie Umowy przez Zgłaszającego oraz osobę przyjmującą zgłoszenie, reprezentującą Organizatora
 3. b)  wniesienie opłaty rezerwacyjnej (zaliczki lub pierwszej raty) przez Zgłaszającego w wysokości określonej w umowie.
 4. W zgłoszeniu winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, informacje o wymaganiach specjalnych (stan zdrowia dziecka, itp.) związanych z pobytem Uczestnika na zajęciach.
 5. Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto dane i uzgodnienia.
 6. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją Umowy Zgłaszający ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

IV WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z chwilą podpisania Umowy Zgłaszający jest zobowiązany wpłacić zaliczkę lub pierwszą ratę w wysokości określonej w Umowie gotówką, przelewem na konto Organizatora lub poprzez aplikację app.activenow.
 2. Pozostała cześć należności za usługę winna być uiszczona przez Zgłaszającego zgodnie z harmonogramem spłaty określonym w Umowie.
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 4. Po podpisaniu umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
 5. Płatność może być zrealizowana poprzez wykorzystanie vouchera z zastrzeżeniem, że dany uczestnik może wykorzystać tę formę płatności tylko raz w ciągu semestru.

V REALIZACJA UMOWY

 1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie dostępnym na stronie internetowej i Umowie.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie, programie i Umowie.
 3. W razie nieskorzystania przez Uczestnika lub Usługobiorcę z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Usługobiorcy, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, może jednak zaproponować zamienną Usługę równorzędną w terminie opłaconych Usług nie później niż do 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności, z zastrzeżeniem punktu 4. W przypadku niewykorzystania zamiennej usługi równorzędnej w uzgodnionym z usługobiorcą terminie Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy ani zaproponowania kolejnego terminu zamiennej Usługi równorzędnej.
 4. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 3 jest powiadomienie Organizatora o nieobecności najpóźniej 8 godzin do terminu Usługi. Zgłoszenie może zostać dokonane wyłącznie poprzez aplikację app.activenow.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i kursu (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania zajęć i kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń. Ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
 6. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania kursu nie później niż na dzień przed terminem jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
 7. W przypadku określonym w pkt. 6 Organizator, zwraca Usługobiorcy uiszczone przez niego pieniądze tytułem opłaty za odwołany kurs.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.
 2. Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Usługobiorca zachowuje prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty tylko wówczas gdy odstąpi od umowy nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu
 4. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy później, niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty.
 5. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy w dniu rozpoczęcia kursu lub w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty i jest zobowiązany uiścić na rzecz Organizatora opłatę miesięcznego uczestnictwa w kursie, tj. drugą ratę.
 6.  Zaliczka za urodziny oraz wakacje nie jest zwracana za wyjątkiem przypadku określonego w cz. V pkt. 5 i 6. Jednakże za zgodą organizatora istnieje możliwość zamiany wpłaconej zaliczki na voucher uprawniający do wzięcia udziału w zajęciach.

VII WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy usługobiorca zwolniony jest z zapłaty rat, których termin płatności przypada po okresie rozwiązania umowy.

VIII UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Zgłaszający określają wszystkie osoby upoważnione (w tym rodziców i opiekunów prawnych) do odbioru Uczestników z zajęć.
 3. Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć.
 5. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
 6. W powyższym wypadku, Organizator zwraca nadpłaconą kwotę za pozostałą część kursu.

IX REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie zajęć Usługobiorca lub Uczestnik stwierdzą nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.
 2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć.
 3. Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

X INFORMACJE DODATKOWE

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłaszający/Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbędnych do realizacji umowy oraz do wysyłania newslettera z informacjami o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora.
 3. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Kreatech Dagna Grzesik zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego ?RODO? oraz na otrzymywanie od Kreatech Dagna Grzesik z siedzibą w Al. Jana Pawła II 31/u6 31-864 Kraków, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla Organizatora.